TT

Họ và tên

Thời gian

Tên gọi của phòng

 

1

Nguyễn Đang

1965 - 1966

Phòng Công tác chính trị

 

2

Nguyễn Trọng Cầu

1966 - 1969

 

3

Phạm Hạo

1969 - 1970

 

4

Tạ Mạnh Tường*

1970 - 1976

 

5

Phạm Kim Tỏa

1976 - 1981

 

6

Trần Đình Toàn

1981 - 1987

 

7

Ngô Quyền

1987 - 1993

 

8

Trần Vân Nam

1993 - 1997

 

9

Đoàn Minh Duệ

1997 - 2001

 

10

Bộ phận quản lý HSSV trước khi thành lập phòng trực thuộc phòng TCCB

 

11

Hoàng Hữu Mạnh

1994 - 2001

Phòng quản lý HSSV

(Tháng 8/1994, Bộ GD&ĐT thành lập Phòng QL HS,SV trên cơ sở tách bộ phận QL HSSV thuộc Phòng TCCB)

 

10

Hoàng Hữu Mạnh

2001 - 2010

Phòng Công tác chính trị-HSSV

(Tháng 9 năm 2001 Phòng Công tác chính trị sát nhập với phòng QLHSSV)

 

11

Nguyễn Hồng Lộc

(Phó phụ trách)

7-10/2010

Phòng Công tác chính trị-HSSV

 

12

Phạm Công Lý

2010 - nay