TT

 

Họ và tên

 

Thời gian

Tên gọi của phòng

1

 

Nguyễn Đang

1965 - 1966

Phòng Công tác chính trị

2

Nguyễn Trọng Cầu

 

1966 - 1969

3

Phạm Hạo

 

1969 - 1970

4

Tạ Mạnh Tường*

 

1970 - 1976

5

Phạm Kim Tỏa

 

1976 - 1981

6

Trần Đình Toàn

 

1981 - 1987

7

Ngô Quyền

 

1987 - 1993

8

Trần Vân Nam

 

1993 - 1997

9

Đoàn Minh Duệ

 

1997 - 2001

10

Bộ phận quản lý HSSV trước khi thành lập phòng trực thuộc phòng TCCB

 

 

11

Hoàng Hữu Mạnh

1994 - 2001

Phòng quản lý HSSV

(Tháng 8/1994, Bộ GD&ĐT thành lập Phòng QL HS,SV trên cơ sở tách bộ phận QL HSSV thuộc Phòng TCCB)

12

Hoàng Hữu Mạnh

2001 - 2010

Phòng Công tác chính trị-HSSV

(Tháng 9 năm 2001 Phòng Công tác chính trị sát nhập với phòng QLHSSV)

13

Nguyễn Hồng Lộc

(Phó phụ trách)

 

7-10/2010

Phòng Công tác chính trị-HSSV

14

Phạm Công Lý

 

2010 - 6/2018

15

 TS. Đặng Thị Thu

 

6/2019 - Nay

Phòng Công tác chính trị -Học sinh, Sinh viên