Căn cứ mức thu học phí theo bản ghi nhớ ngày 06/3/2009 giữa Sở Giáo dục Xiêng Khoảng (Lào) và Trường Đại học Vinh (Việt Nam) đối với mỗi khóa lưu học sinh Lào (viết tắt là LHS);

Căn cứ Quy định số 17/ĐT, ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng nhà trường về mức thu học phí theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào Quy định số 1308/CTCT HSSV ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Hiệu trưởng nhà trường về phương thức thu học phí theo hệ thống tín chỉ đối với LHS Lào;

Căn cứ Quyết định số 1919/CTCT HSSV ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Hiệu trưởng nhà trường, về việc điều chỉ mức học phí đối với sinh viên;

Căn cứ vào quy định tỉ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam (VNĐ) và đô la Mỹ (USD) tháng 8/2009 của Bộ Tài chính,

Nhà trường quy định về hệ số tín chỉ học phí đối với LHS Lào như sau:

 

1. Hệ số tín chỉ học phí của LHS Lào đào tạo theo hệ thống tín chỉ được tính bình quân đối với mỗi tín chỉ thuộc tất cả các các học phần trong chương trình đào tạo.

 

2. Hệ số tín chỉ học phí đối với mỗi khóa học như sau:

-  LHS khóa 48, 49:     Hệ số 3,25                   Mức thu 211.250đ/tín chỉ;

 

-  LHS khóa 50:           Hệ số 3,61                   Mức thu 234.650đ/tín chỉ.

 

 

3. LHS học lại, học cải thiện điểm, học thêm ngành, học phí được áp dụng như đối với sinh viên Việt Nam.

 

4. LHS khóa 47, LHS các khóa còn nợ học phí, tiền KTX từ năm học 2008 - 2009 trở về trước nộp theo quy định cũ. Riêng LHS còn nợ tiền nhà trường, phải gấp rút hoàn thành việc trả nợ trước ngày 30/9/2009.

 

Quy định này có hiệu lực từ 01/8/2009 đến hết tháng 01/2010 và thay thế cho Quy định số 1832/CTCT HSSV ngày 21/8/2009. Đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị liên quan;

- Đoàn LHS Lào;

- Sở Giáo dục Xiêng Khoảng;

- Website trường (t/b);

- Lưu HCTH, CTCT HSSV.                                                                 

                  PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi

                                    (đã ký)