Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và các loại trợ cấp khó khăn đột xuất cho HSSV thuộc diện chính sách học kỳ I năm học 2017- 2018, cụ thể là:

- Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV

Trường Đại học Vinh đã căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ để thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV hệ chính quy của Trường Đại học Vinh. Trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, Nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho 978 HS,SV với số tiền là 3.475.275.000 đồng.

  - Về trợ cấp xã hội

+ Đối tượng: Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ; sinh viên hộ đói có giấy chứng nhận cấp tỉnh.

+ Số lượng: Trợ cấp 330 suất cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng trên, với số tiền là: 269.280.000 đồng.

- Về học bổng khuyến khích học tập

 Nhà trường đã cấp 945 suất học bổng khuyến khích học tập cho HS,SV với tổng số tiền 3.224.380,000 đồng.

- Về học bổng tuyển sinh cho SV K58 nhập học năm 2017

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1918/QĐ-ĐHV ngày 12/9/2017  về chế độ học bổng tuyển sinh đối với sinh viên chính quy khóa 58 nhập học năm 2017.  Theo đó sinh viên đạt từ 21 điểm trở lên hội đủ các điều kiện thì được cấp học bổng theo quy định. Cụ thể học kỳ 1 năm học 2017-2018 Nhà trường đã cấp 459 suất học bổng tuyển sinh với tổng số tiền 459.000.000 đồng.

- Về hỗ trợ chi phí học tập

+ Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Thi đỗ vào đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.  Số lượng cấp 410 suất với tổng số tiền 1.599.000.000 đồng.

- Về sinh hoạt phí cho lưu học sinh

Nhà trường đã cấp tiền sinh hoạt phí cho 188 lưu học sinh Lào theo hiệp định với số tiền 2.202.000.000 đồng.

Ngoài kinh phí trên, từ đầu năm học đến nay Nhà trường cũng đã khai thác các nguồn học học bổng tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp. Xét cấp trợ cấp đột xuất cho HSSV ở vùng bị bão, lũ lụt với 178 suất thành tiền 148.000.000 đồng; cấp 233 suất học bổng tài trợ cho  HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi với tổng số tiền gần 839.000.000 đồng. Tổng kinh phí cấp cho học bổng tài trợ 987.000.000 đồng.

Tổng kinh phí xét cấp cho học sinh, sinh viên trong học kỳ I năm học 2017-2018 là 12.363.935.000 đồng.             

                                                                                                                                                                    Phòng CTCT-HSSV