Trường Đại học Vinh có số lượng học sinh, sinh viên (HSSV) gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên, sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ, sinh viên được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước chiếm tỉ lệ cao. Vì thế việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo gắn liền với thực hiện chế độ chính sách cho HSSV được Nhà trường xem là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Học kì 2, năm học 2019 - 2020, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho HSSV thuộc diện chính sách đồng thời xét hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trong đợt dịch Covid - 19, cụ thể như sau:

- Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV, Nhà trường căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ để thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV hệ chính quy của Trường Đại học Vinh. Trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho 414 SV với số tiền là 1.784.095.000 đồng và miễn giảm học phí cho 29 học sinh Trường THPT Chuyên với số tiền là 42.000.000 đồng.

- Về trợ cấp xã hội, dành cho những học sinh, sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ; sinh viên hộ đói có giấy chứng nhận cấp tỉnh. Số lượng là 191 suất cho sinh viên, với số tiền là: 140.880.000 đồng.

 - Về học bổng khuyến khích học tập

Nhà trường đã cấp 681 suất học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên với số tiền 3.465.175.000 đồng và 201 suất học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường THPT Chuyên với số tiền 476.850.000 đồng.

  - Về học bổng tuyển sinh cho SV chính quy khóa 60 nhập học năm 2019

  Nhà trường đã ban hành Quyết định số 2410/QĐ-ĐHV ngày 9/9/2019 về chế độ học bổng tuyển sinh đối với sinh viên chính quy khóa 60 nhập học năm 2019.  Theo đó sinh viên đạt từ 25 điểm trở lên hội đủ các điều kiện và không đạt học bổng KKHT thì được cấp học bổng tuyển sinh học kỳ 2 theo quy định. Cụ thể học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Nhà trường đã cấp 08 suất học bổng tuyển sinh với tổng số tiền 16.000.000 đồng (học kỳ 1 cấp 55 suất với số tiền 110.000.000 đồng)

 - Về Thưởng khuyến khích học tập hệ chất lượng cao Trường THPT Chuyên, Nhà trường đã cấp 32 suất thưởng khuyến khích học tập cho học sinh hệ chất lượng cao với số tiền 32.000.000 đồng

 - Về hỗ trợ chi phí học tập, dành cho những sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Thi đỗ vào đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. Theo đó, số lượng được hưởng là 335 suất với tổng số tiền 1.497.450.000 đồng.

 - Về sinh hoạt phí cấp cho Lưu học sinh Lào thuộc diện được cấp học bổng. Số lượng cấp 185 suất cho 3 tháng với tổng số tiền 1.110.000.000 đồng.

 - Về hỗ trợ cho HSSV trong đợt phòng chống dịch CoVid - 19 bao gồm:

Hỗ trợ tiền ăn tập trung cho Lưu học sinh và sinh viên Việt Nam tại Ký túc xá trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, mức ăn của lưu học sinh: 57.000 đồng/lưu học sinh/ngày, mức kinh phí hỗ trợ: 27.000 đồng/lưu học sinh/ngày; hỗ trợ sinh viên Việt Nam có đăng kí ở và nộp tiền tại Ký túc xá ở cơ sở 1 và cơ sở 2, mức hỗ trợ 200.000 đồng/sinh viên; hỗ trợ sinh viên chính quy đăng kí học từ 5 tín chỉ trở lên trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020: 200.000 đồng/sinh viên; hỗ trợ học sinh Trường THPT Chuyên và Trường Thực hành sư phạm: 100.000 đồng/học sinh với tổng số tiền 2.597.416.000 đồng. Nhà trường cũng đã triển khai một tuần học phụ đạo cho học sinh lớp 9 và lớp 12 nhằm cũng cố thêm kiến thức các môn học trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 trước khi thi học kỳ. Tham gia khóa học này, học sinh không phải đóng học phí. Ngoài ra, Nhà trường giao cho Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên tiếp tục rà soát những HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề trong dịch, trình thường trực Hội đồng Chế độ chính sách xem xét hỗ trợ. 

Tổng số tiền Nhà trường đã cấp cho HSSV thuộc đối tượng chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập  trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 và hỗ trợ cho HSSV trong đợt dịch covid - 19  là: 11.161.866.000 đồng (Mười một tỷ một trăm sáu mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).              

                                                Bài, Ảnh: Phòng CTCT-HSSV