TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 92 /CĐN-TGNC                                                   Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2018

V/v: Ngăn chặn truyền đạo trái phépKính gửi: - Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng

    - Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc

    - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố 

Thời gian vừa qua, ở một số địa phương đã xảy ra hiện tượng có một nhóm người tự xưng thành viên của “Hội Đức thánh chúa Trời” xâm nhập vào một sốtrường học tuyên truyền, lôi kéo mọi người trong đó có cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên tham gia vào “Hội”. Theo các cơ quan chức năng, đây là tổ chức tôn giáo chưa được pháp luật cho phép hoạt động, là những hành động phi pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới việc công tác, học tập rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ, nhà giáo và học sinh sinh viên; tác động xấu đến tới anninh trật tự trong các trường học, cơ sở giáo dục cũng như cuộc sống gia đình thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên.

​Trước tình hình này, để kịp thời ngăn chặn những sự việc như trên, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộcchủ động phối hợp với chuyên môn tập trung triển khai một số công tác sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,nâng cao nhận thức cho CBNGNLĐ và học sinh sinh viên về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Thông báo rộng rãi tới toàn thể CBNGNLĐ và học sinh sinh viên trong nhà trường về sự phi pháp của “Hội Đức thánh chúa Trời” và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, từ bỏ gia đình, công việc, học tập…

2. Có biện pháp thích hợp nắm bắt tình hình trongđội ngũ nhà giáo, cán bộ, nhân viên trường học, học sinh, sinh viên. Kịp thời báo cáo về các cấp có thẩm quyền, phối hợp xử lý khi phát hiện có những cán bộ, nhà giáo, nhân viên, học sinh sinh viên tham gia “HộiĐức thánh chúa Trời”.

3. Tăng cường các biện pháp bảo vệ, an ninh trường học, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người lạ mặt vào các nhà trường để truyền đạo trái phép.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện và báo cáo kịp thời về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

- Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT (để b/c);                                             CHỦ TỊCH

- Ban Tuyên giáo Tổng LĐ (để b/c);                                                       (Đã ký)

- CĐGD các tỉnh/TP (để t/h);

- CĐ các ĐHQG, ĐHV, TĐH,CĐ và

Các đơn vị trực thuộc (để t/h);

- Lãnh đạo, các ban CĐGD VN;                                                          Vũ Minh Đức

- Lưu: VT, TG-NC.