BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

          Số:   149    /TB-ĐHV                             Nghệ An, ngày  04    tháng 10 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH TRAO BẰNG THẠC SĨ NĂM 2017

 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 32/ KH-ĐHV ngày 22/9/2017 về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng thạc sĩ năm 2017, Nhà trường thông báo lịch trao bằng và lưu ý một số điều như sau:

1. Lịch trao bằng

TT

Chuyên ngành

Viện / khoa

Số lượng

Hội đồng trao bằng

Ban

Giám hiệu

Các đơn vị chức năng và viện, khoa đào tạo

Sáng ngày 08/10/2017

7h45 - 8h00: Ổn định tổ chức, tập huấn nghi thức nhận bằng

8h00 -  11h00’: Lễ Bế giảng và Trao bằng thạc sĩ (Lễ Bế giảng có chương trình riêng)

      1.             

Quản lý giáo dục

Giáo dục

116

PGS.TS.

Thái Văn Thành

- HĐ trường: 01;

- P. ĐT SĐH: 01;

- TT ĐBCL: 01;

- Khoa GD: 01;

- Khoa GDCT: 01;

- Viện SPTN: 04;

- Viện NN-TN: 01;

 

 

      2.             

Giáo dục học bậc Tiểu học

20

      3.             

Giáo dục học bậc Mầm non

26

      4.             

Chính trị học

GDCT

58

PGS.TS.

Nguyễn Huy Bằng

      5.             

LTXS và thống kê Toán học

SP

Tự nhiên

8

      6.             

Đại số và lý thuyết số

17

      7.             

Toán giải tích

10

      8.             

LL và PPDH BM Toán

17

      9.             

LL và PPDH BM Sinh học

16

 10.             

Khoa học cây trồng

21

 11.             

LL và PPDH BM Vật lý

17

 12.             

Hoá hữu cơ

11

 13.             

Hoá phân tích

10

 14.             

LL và PPDH BM Hoá học

11

 15.             

Sinh học thực nghiệm

9

 16.             

Động vật học

11

 

Cộng:

378

 

Chiều ngày 08/10/2017

13h45 - 14h00: Ổn định tổ chức, tập huấn nghi thức nhận bằng

14h00 - 17h30: Lễ Trao bằng thạc sĩ

 17.             

LL và LSNN và pháp luật

Luật

60

GS.TS.

Đinh Xuân Khoa

- HĐ trường: 01;

- TT ĐBCL: 01;

- Khoa Luật: 01;

- Khoa Kinh tế: 01;

- Khoa SPNV:01;

- Khoa Lịch sử: 01;

- Viện KT&CN:01;

- Khoa Địa lý: 01;

- Khoa SPNN:01;

- Khoa GDTC: 01.

 

 

 

 18.             

Kinh tế chính trị

Kinh tế

157

 19.             

Ngôn ngữ Việt Nam

SP Ngữ văn

16

PGS.TS.

Ngô Đình Phương

 20.             

LL và PPDH BM Ngữ văn

8

 21.             

Lý luận văn học

10

 22.             

Lịch sử thế giới

Lịch sử

11

 23.             

Lịch sử Việt Nam

11

 24.             

Công nghệ thông tin

KT& CN

36

 25.             

Địa lý học

ĐL - QLTN

37

 26.             

LL và PPDH BM Tiếng Anh

SP

Ngoại ngữ

49

 27.             

Giáo dục thể chất

Giáo dục

thể chất

17

 

Cộng:

412

 

 

2. Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh

3. Một số lưu ý

3.1. Các đơn vị tham gia Hội đồng phát bằng lập danh sách cán bộ gửi cho Ban Tổ chức (qua đ/c Hoàng Minh Thu, chuyên viên Phòng CTCT-HSSV) trước ngày 05/10/2017.

3.2. Các viện, khoa thông báo lịch nhận bằng cho các học viên tốt nghiệp năm 2017 và lập danh sách học viên đến nhận bằng gửi cho Ban Tổ chức (qua đ/c Nguyễn Lê Quang) chậm nhất đến 16h00 ngày 07/10/2017 (thứ 7).

3.3. Yêu cầu tân thạc sĩ đến dự Lễ phải mặc lễ phục theo quy định, mang theo chứng minh thư nhân dân và tham dự từ đầu đến cuối buổi Lễ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

3.4. Ban Tổ chức bố trí để tân thạc sĩ mượn, trả lễ phục tại Nhà Truyền thống.

- Thời gian mượn: buổi sáng: từ 6h30’-7h45’, buổi chiều từ 13h00’-13h45’ ngày 08/10/2017.

- Thời gian trả: Buổi sáng: chậm nhất đến 11h45’; buổi chiều: chậm nhất đến 18h00’ ngày 08/10/2017.

- Khi mượn, trả lễ phục phải ký vào danh sách của Ban Tổ chức, nếu để mất mát, hư hỏng thì phải đền bù theo quy định.

(nếu học viên đến chậm thì đăng ký nhận bằng với Ban tổ chức vào cuối buổi)

3.5. Ban Tổ chức đã bố trí người chụp ảnh chung cho các tân thạc sĩ và sau buổi Lễ sẽ đăng tải trên website vinhuni.edu.vn.

 

Nơi nhận                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị liên quan (để t/h);                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để c/đ);

- Đoàn TN, HSV;

- Lưu HCTH, CTCTHSSV.

 

                                                                  PGS.TS. Thái Văn Thành