BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

         Số:                /BC-ĐHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Nghệ An, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động của các đơn vị

hành chính và các hoạt động của Nhà trường

(Đợt 1 năm học 2016 – 2017)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến người học đối với cán bộ, viên chức và các hoạt động của Nhà trường, Nhà trường báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện lấy ý kiến người học Đợt 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Ngày 09/9/2016, Nhà trường có Thông báo số 247/TB-ĐHV về kết luận nội dung Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 9 năm 2016, giao nhiệm vụ cho phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên (CTCT-HSSV) chủ trì công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Nhà trường.

2. Ngày 22/9/2016, Nhà trường ban hành Kế hoạch số 33/KH-ĐHV về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh.

3. Ngày 05/10/2016, Nhà trường tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh.

4. Ngày 12/10/2016, Nhà trường có Công văn số 1234/ĐHV-CTCTHSSV gửi các đơn vị yêu cầu góp ý dự thảo Quy định công tác Lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với cán bộ, viên chức và các hoạt động của Nhà trường. Trên cơ sở góp ý của các tập thể đơn vị và cá nhân, Phòng CTCT-HSSV đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Quy định.

5. Ngày 01/11/2016, Nhà trường ban hành quyết định số 1307/QĐ-ĐHV Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Nhà trường cùng với 3 bộ Phiếu hỏi:

- Phiếu số 1: Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động giảng dạy;

- Phiếu số 2: Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của đơn vị hành chính;

- Phiếu số 3: Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của Nhà trường.

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Ngày 04/11/2016, Nhà trường có Thông báo số 291/TB-ĐHV ngày 04/11/2016 triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của các đơn vị hành chính và các hoạt động của Nhà trường.

Do yêu cầu công việc và tình hình thực tế của Nhà trường cho nên trong đợt này chỉ lấy ý kiến người học về các đơn vị hành chính (Phiếu số 2) và các hoạt động của Nhà trường (Phiếu số 3).

2. Đối tượng được chọn lấy ý kiến:

- Các đơn vị hành chính (nội dung theo Phiếu số 2).

- Các hoạt động của Nhà trường (nội dung theo Phiếu số 3).

3. Đối tượng tham gia lấy ý kiến là sinh viên các khóa 56, 55, 54, 53.

4. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/11 đến 25/11/2016.

5. Hình thức lấy ý kiến: trực tuyến.

6. Các mức độ đánh giá: 5 mức, cụ thể như sau:

- Tốt:                          Mức độ đáp ứng từ 90% trở lên.

- Khá:                         Mức độ đáp ứng từ từ 70 - 89% trở lên.

- Trung bình:             Mức độ đáp ứng từ 50 đến 69% trở lên.

- Chưa đạt:                Mức độ đáp ứng dưới 50 %.

- Không ý kiến:        Chưa tiếp xúc hoặc chưa quan tâm.

III. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC

Kết thúc đợt lấy ý kiến phản hồi từ người học, Nhà trường đã thống kê kết quả khảo sát theo 3 nội dung:

1. Thống kê kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động các đơn vị hành chính  (Phiếu số 2) có: 13.413 sinh viên tham gia.

(Có bảng thống kê Phiếu số 2 kèm theo)

2. Thống kê kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của Nhà trường (Phiếu số 3) có: 14.328 sinh viên tham gia.

(Có bảng thống kê Phiếu số 3 kèm theo)

3. Ngoài 2 phiếu thống kê trên, sinh viên có 2828 ý kiến góp ý cho cán bộ, viên chức, các đơn vị hành chính và các hoạt động của Nhà Trường.

(Các ý kiến của sinh viên, Nhà trường đã tổng hợp và gửi cho các đơn vị liên quan theo Công văn số 1494/ĐHV – CTCTHSSV ngày 21/12/2016).

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Với sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám Hiệu Nhà trường, sự phối hợp của các đơn vị liên quan, các khoa đào tạo, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trợ lý quản lý sinh viên và Lớp trưởng lớp sinh viên toàn trường nên đã đạt được mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra.

2. Phòng CTCT-HSSV đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, xây dựng quy chế, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến và thường xuyên báo cáo với Ban giám hiệu Nhà trường để xin ý kiến chỉ đạo và tiến độ triển khai.

            3. Bản Quy định tạm thời về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Nhà trường và 3 bộ câu hỏi đã nhận được ý kiến góp ý của  tất cả các đơn vị trong Trường nên đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

            4. Công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên, góp phần tạo tiền đề cho Nhà trường mở rộng các nội dung lấy ý kiến và tiếp tục triển khai các đợt tiếp theo.

5. Số lượng người học tham gia góp ý kiến ở nội  dung lấy ý kiến các hoạt động của Nhà trường (Phiếu số 3) có: 14.328 SV/15.822 SV, chiếm tỷ lệ 90,4%; ơ nội dung lấy ý kiến các đơn vị hành chính (Phiếu số 2) có: 13.413 SV/ 15.822 SV, chiếm tỷ lệ  84,7%.

V. MỘT SỐ TỒN TẠI

            1. Công tác phổ biến, tuyên truyền ở các khoa còn có những hạn chế, dẫn đến việc triển khai thực hiện có khoa còn chậm, tỷ lệ sinh viên tham gia giữa các khoa chưa đồng đều, số lượng sinh viên tham gia góp ý kiến  ở hai nội dung còn chênh nhau về mặt số lượng.

            2. Một số sinh viên chưa ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện lấy ý kiến người học, nên có tư tưởng đối phó khi góp ý kiến, chưa thực hiện đúng quy trình, mục đích, yêu cầu, nội dung của Nhà trường.

3. Bộ phiếu hỏi còn dài, một số câu còn trùng lặp,  nội dung hỏi chưa rõ ràng làm cho người học mất nhiều thời gian trong việc trả lời các ý kiến. 

VI. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

            1. Đề nghị các đơn vị, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tiếp tục tổ chức quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu,  nội dung của việc lấy ý kiến người học trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường. Hướng dẫn tập huấn kỷ năng cho học sinh, sinh viên, học viên thực hiện phản hồi ý kiến trên phần mềm trực tuyến.

            2. Nhà trường sẽ nghiên cứu thành lập Tổ công tác lấy ý kiến người học để hỗ trợ Phòng CTCT-HSSV triển khai hoạt động này có hiệu quả.

            3. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, Công đoàn Trường chỉ đạo các đơn vị (được phân công phụ trách) có chỉ số sinh viên hài lòng thấp có biện pháp khắc phục, điều chỉnh các hoạt động của đơn vị và cá nhân liên quan để hoạt động của đơn vị có hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người học.

            4. Trưởng các đơn vị hành chính có chỉ số sinh viên hài lòng thấp phải rà soát xem xét lại công tác điều hành, quản lý, rà soát lại đội ngũ cán bộ, viên chức và điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho phù hợp. Tiếp thu và sớm giải quyết các ý kiến đề xuất chính đáng của người học (do Phòng CTCT-HSSV cung cấp), chấm dứt tình trạng để người học phản ánh về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, viên chức, các ý kiến trả lời cho sinh viên được thông báo qua trang subweb của đơn vị.

            5. Triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của giảng viên trong học kỳ II năm học 2016 - 2017 theo Phiếu số 1. Đề nghị Trưởng các khoa đào tạo thông báo quán triệt cho giảng viên, giáo viên của khoa biết để thực hiện và yêu cầu giảng viên phổ biến nội dung này tới người học ngay từ tiết học đầu tiên của môn học trong học kỳ II năm học 2016 - 2017.

            6. Tiếp tục rà soát để hoàn thiện các bộ câu hỏi đã có và xây dựng các bộ câu hỏi mới phù hợp với yêu cầu phát triển của Nhà trường.

            7. Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai công tác lấy ý kiến người học năm học 2016 – 2017 và nghiên cứu để đưa hoạt động lấy ý kiến người học vào công tác thi đua khen thưởng của Nhà trường.

 

Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- BGD&ĐT (để b/c);                                                                                                        (Đã ký)

- BTV Đảng ủy, Hội đồng Trường (để b/c);

- Các Đơn vị trong Trường (thực hiện);

- CĐ trường; Đoàn ĐTN, HSV (phối hợp);

- BBT: eOffice;

- Lưu HCTH, CTCT-HSSV.                                                                              GS. TS. Đinh Xuân Khoa

 

bao_cao_so_ket_lay_y_kien_nguoi_hoc.pdf