Thực hiện công văn số: 3333/BGDĐT-CTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017 – 2018 trong các ngày từ 21/8/2017 đến ngày 15/9/2017, trường Đại học Vinh tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” cho sinh viên khóa 58 chính quy nhập học năm 2017.

            “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa và đầu năm học là hoạt động chính trị nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội  trong nước và quốc tế, giúp Học sinh, Sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - Học sinh, sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội; triển khai một số Quy chế đào tạo đại học chính quy; nội dung chương trình, cách thức đăng ký học và các vấn đề liên quan trong đào tạo theo CDIO; công tác tổ chức đào tạo đối với sinh viên khóa 58; quy trình tổ chức thi, đánh giá, chuẩn đầu ra, điều kiện để tốt nghiệp của sinh viên. Các hoạt động, chương trình hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động của Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên...


Toàn cảnh “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu khóa            Tại buổi học, các bạn sinh viên sẽ được nghe các báo cáo viên trình bày về các nội dung: tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018; truyền thống 58 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Vinh. Cơ cấu, tổ chức hoạt động và trọng tâm công tác của Nhà trường năm học 2017 – 2018; Các nội dung liên quan đến công tác HSSV như: Chương trình công tác HSSV năm học 2017 - 2018 và giai đoạn 2016 – 2020; quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV; chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục (Theo Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 10/09/2013); công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên của Nhà trường…ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, báo cáo những thành tựu của Đất nước sau hơn 30 năm đổi mới và truyền thống 58 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học VinhThS. Hoàng Ngọc Diệp - Phó trưởng phòng CTCT – HSSV triển khai công tác học sinh, sinh viên năm 2017 – 2018 và công tác sinh viên giai đoạn 2016 -2020ThS. Đặng Thị Thu - PTP CTCT-HSSV triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020Ths. Thái Bình Dương- Khoa Giáo dục chính trị  trao đổi với các em tại buổi học

Trong không khí vui tươi phấn khởi đầu năm học mới, Nhà trường tin tưởng các em tân sinh viên Khóa 58 sẽ tiếp bước truyền thống của Trường Đại học Vinh - Trường Đại học trọng điểm Quốc gia để đạt được những thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong toàn khóa học.


                            Bài, ảnh: Phòng CTCT - HSSV