Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Đặng Thị Thu
Hoàng Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Quang
Hoàng Thị Minh Thu
Lê Trần Nam
Mai Xuân Nguyên
Nguyễn Thanh Sơn
Võ Thị Hải Huyền