Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Phạm Công Lý
Hoàng Ngọc Diệp
Đặng Thị Thu
Nguyễn Lê Quang
TRAN Quoc Giang
Hoàng Thị Minh Thu