Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Phạm Công Lý
Hoàng Ngọc Diệp
Đặng Thị Thu
Nguyễn Lê Quang
TRAN Quốc Giang
Hoàng Thị Minh Thu
Giản Hoàng Anh
Lê Trần Nam
Mai Xuân Nguyên
Nguyễn Thanh Sơn