PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017

 

TT

Họ, tên cán bộ,

viên chức; người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt

Lĩnh vực công tác phụ trách, công việc trực tiếp làm

(1)

(2)

(3)

 

1

Phạm Công Lý,

Trưởng phòng

0913 055 388

lypc@ vinhuni.edu.vn;

lydhv1@ gmail.com

 

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

PTP. Đặng Thị Thu.

PTP. Hoàng Ngọc Diệp.

Lĩnh vực công tác phụ trách

Điều hành công việc chung của phòng theo chức năng, nhiệm vụ;

Phụ trách trực tiếp:

- Công tác chính trị, tư tưởng;

- Trang web của phòng;

- Văn bản, báo cáo;

- Điểm rèn luyện;

- Học phí, miễn, giảm học phí;

- Học bổng khuyến khích học tập;

- Học bổng trường cấp SV huyện nghèo;

- Trợ cấp xã hội;

- Hỗ trợ chi phí học tập;

- Học bổng tài trợ;

- Cử tuyển;

- Bảo hiểm thân thể;

- Nghĩa vụ quân sự;

- Nhà truyền thống;

- Giao ban công tác HSSV hàng tuần.

Công việc trực tiếp làm:

- Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các công việc chung của phòng;

- Xử lý các công việc liên quan đến người học toàn trường;

- Khách đến làm việc liên quan đến nhiệm vụ của Phòng;

- Kiểm tra, ký xác nhận để đóng dấu Nhà trường theo ủy quyền;

- Duyệt và làm các loại văn bản, báo cáo;

- Công tác quản lý nội bộ của phòng

 

2

Đặng Thị Thu,

Phó Trưởng phòng

0903 427 977

thudt@ vinhuni.edu.vn;

thudangdhv@ gmail.com

 

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

TP. Phạm Công Lý.

PTP. Hoàng Ngọc Diệp.

Lĩnh vực công tác phụ trách

- HSSVHV (VLVH, GDTX, ngành 2, liên thông, NCXH, du học, dự bị đại học, Trường THPT, Trường THSP), bao gồm:

+ Tuyển sinh, nhập học;

+ Nghỉ học, vào học, thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ;

+ Tạo lớp, phân lớp, thành lập lớp, SV tốt nghiệp;

- Thi đua khen thưởng;

- Phần mềm CMC;

- Lý lịch, hồ sơ SV (bao gồm cả hồ sơ liên hệ công tác);

- Công tác thông tin nhà trường - gia đình - xã hội; facebook phòng;

- Kinh phí các hoạt động liên quan người học;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

Công việc trực tiếp làm

- Giải quyết các công việc về học viên cao học;

- Sinh viên hệ VLVH, GDTX,

- HS Trường THPT Chuyên, Trường THSP;

- Bổ sung thông tin Cẩm nang HSSV;

- Kế hoạch, báo cáo công tác hàng tháng;

- Thanh toán kinh phí các hoạt động liên quan người học; 

- Ký thay Trưởng phòng để đóng dấu Nhà trường;

- Công tác ngoại trú theo phân công

- Văn bản, báo cáo theo công việc phân công;

- Viết bài đăng website (phần nội dung công việc phụ trách);

 

3

Hoàng Ngọc Diệp,

Phó Trưởng phòng

0983 374 199

diephn@ vinhuni.edu.vn;

hndiep2009@ gmail.com

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

TP. Phạm Công Lý.

PTP. Đặng Thị Thu.

Lĩnh vực công tác phụ trách

- Lấy ý kiến người học;

- Hoạt động VHVN, TDTT, facebook phòng, truyền thông, lễ, hội;

- An ninh trường học, nếp sống văn hóa;

- Nội trú, ngoại trú;

- Quản lý, cấp phát thẻ người học;

- Quản lý lớp hành chính, sinh viên tự quản;

- Kỷ luật người học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

Công việc trực tiếp làm

- Theo dõi, giáo dục người học;

- Chuẩn bị nội dung SH lớp hàng tháng;

- Kinh phí Lưu học sinh;

- Đánh giá công tác HSSV ở các khoa và Trường trực thuộc;

- Kiểm định chất lượng (người học);

- Nội trú, ngoại trú theo phân công

- Văn bản, báo cáo theo công việc phân công;

- Viết bài đăng website (phần nội dung công việc phụ trách);

 

4

 

Nguyễn Lê Quang,

CV, Chủ tịch CĐBP

0912 108 847

quangnl@ vinhuni.edu.vn;

nguyenlequang1978dhv@ gmail.com

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Lê Trần Nam;

Đ/c: Mai Xuân Nguyên;

 

Công việc trực tiếp làm

- Xử lý hồ sơ và làm quyết định cho HSSVHV (SV chính quy, học viên cao học, Lưu học sinh, ngành 2, liên thông, NCXH, cử tuyển, du học, dự bị đại học, Trường THPT, Trường THSP), bao gồm: tuyển sinh, nhập học, nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ, khen thưởng, kỷ luật, tốt nghiệp ...

- Điều động người học tham gia các hoạt động ngoài trường;

- Nghĩa vụ quân sự;

- Thẩm tra lý lịch người học;

- Nhà Truyền thống;

- Công tác quản lý ngoại trú theo phân công;

- Phối hợp công tác an ninh trường học, nếp sống văn hóa, VHVN, TDTT, truyền thông, lễ, hội, facebook phòng;

- Phối hợp quản lý lớp;

- Công tác Công đoàn;

- Quản lý tài sản, thiết bị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

5

Hoàng Thị Minh Thu,

Chuyên viên.

0916 933 696

thuhm@ vinhuni.edu.vn;

phuongnamt2005@gmail.com

 

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Mai Xuân Nguyên;

Đ/c: Giản Hoàng Anh;

 

Công việc trực tiếp làm

- Điểm rèn luyện SV;

- Học bổng KKHT;

- Học bổng trường cấp SV huyện nghèo;

- Học bổng tài trợ;

- Trợ cấp xã hội;

- Bảo hiểm thân thể;

- Kinh phí SV cử tuyển;

- Ghi biên bản giao ban và chuẩn bị nội dung giao ban công tác HSSVHV hàng tuần;

- Kiểm tra tính pháp lý giấy tờ nhận từ BPMC trình Trưởng phòng ký;

- Thẩm tra công tác kết nạp Đảng người học, facebook phòng;

- Hồ sơ lý lịch SV tốt nghiệp;

- Ghi biên bản các cuộc họp của phòng;

- Công văn đi đến của phòng;

- Vật tư, văn phòng phẩm;

- Ngoại trú theo phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

6

Giản Hoàng Anh,

Chuyên viên.

0915 124 606

anhgian@ vinhuni.edu.vn;

hoanganh.gian@gmail.com

 

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Mai Xuân Nguyên;

Đ/c: Nguyễn Lê Quang;

 

Công việc trực tiếp làm

- Lấy ý kiến người học;

- Phần mềm CMC;

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ, tạo lớp, phân lớp, thành lập lớp (SV chính quy, HS, HV cao học);

- Công tác thông tin gia đình – Nhà trường và XH;

- Số liệu người học toàn trường;

- Trang web của phòng; facebook phòng;

- Quản lý và cấp phù hiệu - thẻ người học;

- Công tác quản lý ngoại trú theo phân công;

- Phối hợp công tác an ninh trường học, nếp sống văn hóa, VHVN, TDTT, truyền thông, lễ, hội;

- Phối hợp quản lý lớp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

7

Lê Trần Nam,

Chuyên viên.

0988820848

namlt@vinhuni.edu.vn

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Nguyễn Lê Quang;

Đ/c: Giản Hoàng Anh;

 

Công việc trực tiếp làm

- Lập danh bạ người học;

- Quản lý danh bạ, hồ sơ người học;

- Hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, facebook phòng, lễ, hội (gồm cả kho tàng, tài sản, hiện trường);

- An ninh trường học, nếp sống văn hóa, nội trú, ngoại trú;

- Quản lý LHS;

- Quản lý lớp SV chính quy, tổng hợp nội dung SH lớp;

- Sinh viên tự quản;

- Quản lý áo cử nhân, cẩm nang người học; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

8

Mai Xuân Nguyên

Chuyên viên

0982525648

nguyenmx@vinhuni.edu.vn

maixuannguyen90@gmail.com

 

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Nguyễn Lê Quang;

Đ/c: Hoàng Thị Minh Thu;

 

 

 

Công việc trực tiếp làm

- Quản lý SV hệ VLVH, GDTX, bao gồm: tuyển sinh, nhập học, tạo lớp, phân lớp, thành lập lớp, quản lý lớp, quản lý dữ liệu, hồ sơ trên phần mềm, thống kê số liệu SV, facebook phòng;

- Xử lý hồ sơ và làm quyết định: nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ, khen thưởng, kỷ luật, tốt nghiệp...

- Học phí, miễn giảm học phí;

- Hỗ trợ chi phí học tập;

- Công tác quản lý ngoại trú theo phân công;

- Phối hợp công tác ANTT, nếp sống văn hóa, VHVN, TDTT, truyền thông, lễ, hội;

- Phối hợp quản lý lớp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

 

 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH                                                     TRƯỞNG PHÒNG

 

 

            PGS.TS. Ngô Đình Phương                                                               Phạm Công Lý