Họ và tên                               cán bộ, viên chức


Các lĩnh vực công việc  được giao phụ trách


Các công việc phải xử lý hàng ngày, tháng, năm


Người phối hợp xử lý hoặc xử lý khi vắng mặt có lý do

(1)

2)

(3)

(4)

Phạm Công Lý

Trưởng phòng

0913 055 388

lypc@ vinhuni.edu.vn;

lydhv1@ gmail.com

Điều hành công việc chung của phòng theo chức năng, nhiệm vụ; phụ trách: Công tác chính trị, tư tưởng; trang web của phòng; học phí, miễn, giảm học phí học sinh, sinh viên (HSSV); học bổng khuyến khích học tập; điểm rèn luyện; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; nghĩa vụ quân sự; kỷ luật HSSVHV; phụ trách Nhà truyền thống; giao ban công tác HSSV hàng tuần. 

Xử lý các công việc liên quan đến HSSVHV toàn trường; kiểm tra, ký xác nhận để đóng dấu Nhà trường các giấy tờ của HSSVHV theo ủy quyền của Hiệu trưởng; duyệt và làm các loại báo cáo liên quan đến công tác HSSVHV của Nhà trường; công tác Đảng, công tác Tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản của phòng.

 

Đặng Thị Thu.

Hoàng Ngọc Diệp.

Đặng Thị Thu

Phó Trưởng phòng

0903 427 977

 

thudt@ vinhuni.edu.vn;

thudangdhv@ gmail.com

HSSVHV nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ, chưa tốt nghiệp; SV học ngành 2; HS 30 a; SV hệ liên thông; SV đào tạo NCXH; SV du học; học bổng tài trợ của HSSV; SV hệ cử tuyển; dự bị đại học; tuyển sinh, nhập học; phần mềm CMC; thành lập lớp, quản lý dữ liệu; Lý lịch, hồ sơ SV (bao gồm cả hồ sơ liên hệ công tác); ký thay Trưởng phòng để đóng dấu Nhà trường các loại giấy tờ khi Trưởng phòng đi vắng; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công, ủy quyền. 

Học viên cao học; công tác thi đua, khen thưởng; Học bổng tài trợ; công tác thông tin nhà trường - gia đình - xã hội; cẩm nang HSSV; kế hoạch, báo cáo công tác hàng tháng; viết bài đăng website (phần nội dung công việc phụ trách); thanh toán kinh phí liên quan công tác HSSVHV của Trường;

 

Phạm Công Lý.

Hoàng Ngọc Diệp.

 Hoàng Ngọc Diệp.

Phó Trưởng phòng

0983 374 199 

diephn@ vinhuni.edu.vn;

hndiep2009@ gmail.com

 Công tác thông tin, tuyên truyền, lễ, hội; An ninh trường học; nếp sống văn hóa; công tác nội trú, ngoại trú; sinh viên tự quản; Đánh giá công tác HSSV ở các khoa và Trường trực thuộc; Thẻ - phù hiệu HSSVHV; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công, ủy quyền.

 Theo dõi, giáo dục HSSVHV; quản lý Lưu học sinh (bao gồm giải quyết các khoản kinh phí); quản lý lớp HSSV, tổng hợp nội dung sinh hoạt lớp hàng tháng; tập huấn và điều động SVHV làm nhiệm vụ coi thi; viết bài đăng website (phần nội dung công việc phụ trách);

  

 

Phạm Công Lý.

Đặng Thị Thu.

 

 Nguyễn Lê Quang

CV, Chủ tịch CĐBP

0912 108 847 

quangnl@ vinhuni.edu.vn;

nguyenlequang1978dhv@ gmail.com

Xử lý các giấy tờ và làm các quyết định liên quan đến người học; nghĩa vụ quân sự; thẩm tra lý lịch người học; an ninh trường học; công tác công đoàn; quản lý tài sản của phòng.

Xử lý hồ sơ và làm quyết định cho HSSVHV nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, kỷ luật, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ, chưa tốt nghiệp; HS 30a; SV hệ Liên thông; SV học ngành 2; dự bị đại học; SV đào tạo NCXH; SV du học; nghĩa vụ quân sự; xác minh, thẩm tra lý lịch, theo dõi công tác kết nạp Đảng HSSVHV); An ninh trường học; nếp sống văn hóa (cùng đ/c Diệp và đ/c Anh); công tác Công đoàn; quản lý tài sản, thiết bị; ghi biên bản các cuộc họp của Phòng; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công. 
Hoàng Minh Thu.

Giản Hoàng Anh.

Hoàng Thị Minh Thu.

Chuyên viên.

0916 933 696

thuhm@ vinhuni.edu.vn;

phuongnamt2005@gmail.com

Học phí, miễn giảm học phí; điểm rèn luyện; học bổng, trợ cấp; ảo hiểm thân thể, y tế; chuẩn bị nội dung giao ban hàng tuần; kiểm tra các loại giấy tờ từ BPMC; hồ sơ lý lịch ra trường; vật tư văn phòng phẩm; công văn đi, đến.

Học phí; miễn, giảm học phí HSSV; điểm rèn luyện SV; học bổng KKHT; bảo hiểm thân thể; SV hệ cử tuyển (cả phần kinh phí); ghi biên bản và chuẩn bị nội dung giao ban công tác HSSVHV hàng tuần; Kiểm tra tính pháp lý của các loại giấy tờ ký liên quan đến HSSVHV nhận từ BPMC; Hồ sơ lý lịch SV tốt nghiệp; vật tư, văn phòng phẩm; theo dõi công văn đi đến của phòng; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công. 
Nguyễn Lê Quang.

Giản Hoàng Anh.

Trần Quốc Giảng,

Chuyên viên.

0983 346 957

giangtq@ vinhuni.edu.vn;

tqgiangdhv@ gmail.com 

Nhà truyền thống; hồ sơ người học; ảnh tư liệu; quản lý áo cử nhân.

Nhà truyền thống; quản lý hồ sơ, danh bạ HSSVHV; Chụp ảnh tư liệu;  quản lý Cẩm nang HSSV và áo cử nhân; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

Nguyễn Lê Quang.

Giản Hoàng Anh.

Giản Hoàng Anh,

Chuyên viên.

0915 124 606 

anhgian@ vinhuni.edu.vn;

hoanganh.gian@gmail.com

Phần mềm; số liệu người học; danh bạ; thông tin tuyên truyền; an ninh trường học; trang web phòng; trợ cấp xã hội, hồ trợ chi phí học tập; phù hiệu người học.

Phần mềm CMC, quản lý dữ liệu, hồ sơ HSSVHV trên phần mềm, tạo lớp, phân lớp, thành lập lớp cho HSSVHV; số liệu HSSVHV toàn trường; lập danh bạ HSSVHV; công tác thông tin, tuyên truyền, lễ, hội (bao gồm cả kho tàng, tài sản, hiện trường); an ninh trường học; nếp sống văn hóa (cùng đ/c Diệp và đ/c Quang); trang web của phòng; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; phù hiệu – thẻ HSSVHV; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
Hoàng Minh Thu.

Nguyễn Lê Quang.