Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho HSSV thuộc diện chính sách học kỳ 1 năm học 2018 2019, cụ thể là:

- Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV

Trường Đại học Vinh đã căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ để thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV hệ chính quy của Trường Đại học Vinh. Trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 Nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho  665 sinh viên, số tiền 2.636.445.000 đồng. Miễn giảm học phí cho học sinh trường THPT Chuyên 37 suất, số tiền 50.445.000 đồng.

  - Về trợ cấp xã hội

+ Đối tượng: Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ; sinh viên hộ đói có giấy chứng nhận cấp tỉnh.

+ Số lượng: Trợ cấp 249 suất cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng trên, với số tiền là: 202.200.000  đồng.

- Về học bổng khuyến khích học tập

 Nhà trường đã cấp 631 suất học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên với số tiền 2.686.525.000  đồng và  182 suất học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường THPT Chuyên với số tiền 298.740.000 đồng

- Về học bổng tuyển sinh cho SV K59 nhập học năm 2018

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 2008/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2018  về chế độ học bổng tuyển sinh đối với sinh viên chính quy khóa 59 nhập học năm 2018.  Theo đó sinh viên đạt từ 21 điểm trở lên hội đủ các điều kiện thì được cấp học bổng tuyển sinh học kỳ 1 theo quy định. Cụ thể học kỳ 1 năm học 2018-2019 Nhà trường đã cấp 111 suất học bổng tuyển sinh với tổng số tiền 111.000.000 đồng.

- Về Thưởng khuyến khích học tập hệ chất lượng cao Trường THPT Chuyên

Nhà trường đã cấp 13 suất thưởng khuyến khích học tập cho học sinh hệ chất lượng cao với số tiền 13.000.000 đồng

- Về hỗ trợ chi phí học tập

+ Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Thi đỗ vào đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.  Số lượng cấp 433 suất với tổng số tiền 1.805.610.000 đồng.

- Về sinh hoạt phí cho lưu học sinh

Nhà trường đã cấp tiền sinh hoạt phí cho 211 lưu học sinh Lào theo hiệp định với số tiền 2.386.000.000 đồng.

Tổng kinh phí đã cấp cho các chế độ chính sách trên là: 10.169.965.000 đồng

Ngoài kinh phí trên, Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 Nhà trường cũng đã khai thác các nguồn học học bổng tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp và đã xét cấp hàng trăm triệu đồng cho HSSV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

                                                 Phòng CTCT-HSSV