Thực hiện chương trình công tác năm học 2019 - 2020, sáng ngày 29/11/2019, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới,  triển khai luât Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng và Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong giai đoạn hiện nay. GS.TS. NGƯT Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị: “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Theo đó, Nghị quyết 35-NQ/TW đã nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...

Hội nghị cũng được nghe Trung tá Trần Hưng Sinh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Nghệ An báo cáo các nội dung quan trọng về: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong giai đoạn hiện nay. Các nội dung cơ bản của Luật số 29/2018/QH14: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật số 24/2018/QH14: Luật An ninh mạng được quán triệt đầy đủ, khái quát trên cơ sở ví dụ từ thực tiễn sinh động. Trung tá Trần Hưng Sinh nhấn mạnh giá trị của các bộ luật và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân, cần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng. Một vấn đề lớn trong giai đoạn hiện nay là công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, cán bộ, đảng viên Nhà trường cần nắm vững các Điều Luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Một số hình ảnh buổi Hội nghị:

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV điều hành Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy triển khai học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Trung tá Trần Hưng Sinh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Nghệ An báo cáo các nội dung: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong giai đoạn hiện nay

Đại diện lãnh đạo Nhà trường trao quà lưu niệm cho Trung tá Trần Hưng Sinh

Toàn cảnh Hội nghị

                                                                                                Bài, Ảnh: Phòng CTCT-HSSV