1. Sinh viên nhận đơn tại bộ phận một cửa (hoặc tải trên trang Web của Trường Đại học Vinh).

2. Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu đơn, ký xác nhận của giảng viên phụ trách và Trợ lý quản lý sinh viên.

3. Nộp đơn và hồ sơ minh chứng kèm theo tại Bộ phận một cửa

4. Bộ phận một cửa tổng hợp, lập danh sách chuyển phòng CTCT-HSSV thẩm định và ban hành Quyết định, chuyển cho các đơn vị liên quan.

5. Bộ phận một cửa hướng dẫn các thủ tục cho sinh viên, trả quyết định theo giấy hẹn và cấp giấy giới thiệu thanh toán các khoản nợ.