Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Nguyễn Hồng Soa
Nguyễn Thị Hà Giang
Mai Xuân Nguyên
Lê Trần Nam - Chủ tịch CĐBP
Nguyễn Phi Chiến
Nguyễn Thanh Sơn
Phan Thị Thúy
Hứa Minh Trí
Võ Thị Hải Huyền
Lê Đình Tri