Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Đặng Thị Thu
Hoàng Ngọc Diệp
Hoàng Thị Minh Thu
Lê Trần Nam
Nguyễn Phi Chiến
Mai Xuân Nguyên
Nguyễn Thanh Sơn
Võ Thị Hải Huyền