Chuyên viên

Lê Trần Nam - Chủ tịch CĐBP
Nguyễn Phi Chiến
Nguyễn Thanh Sơn
Phan Thị Thúy
Hứa Minh Trí
Võ Thị Hải Huyền
Lê Đình Tri