Chuyên viên

Lê Trần Nam - Chủ tịch CĐBP
Nguyễn Phi Chiến
Hứa Minh Trí
Nguyễn Thanh Sơn
Phan Thị Thúy
Võ Thị Hải Huyền
Lê Đình Tri