Trên cơ sở kế thừa kết quả biên soạn trước đây, cuốn cẩm nang HSSV 2021 đã được cập nhật, bổ sung thêm nhiều nội dung mới, tập hợp những thông tin cơ bản nhất liên quan đến việc học tập và rèn luyện của các bạn tại Trường Đại học Vinh, nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong khóa học.Trong quá trình biên soạn, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót, mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

cam_nang_hssvhv_2022.pdf