Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho HSSV thuộc diện chính sách học kỳ I năm học 2020- 2021, cụ thể là:

- Về học bổng khuyến khích học tập

 Nhà trường đã cấp 489 suất học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên với số tiền 2.491.225.000 đồng    198 suất học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường THPT Chuyên với số tiền 372.520.000 đồng.

- Về học bổng tuyển sinh cho SV K61 nhập học năm 2020

Năm học 2020 – 2021, học bổng cho sinh viên khóa 61 nhập học năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 2937/QĐ-ĐHV ngày 19/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.  Theo đó sinh viên đạt từ 26 điểm trở lên hội đủ các điều kiện, sinh viên được tuyển thẳng theo quy định thì được cấp học bổng tuyển sinh học kỳ 1. Cụ thể học kỳ 1 năm học 2020-2021 Nhà trường đã cấp 90 suất học bổng tuyển sinh với tổng số tiền 225.000.000 đồng.

- Về Thưởng khuyến khích học tập hệ chất lượng cao Trường THPT Chuyên

Nhà trường đã cấp 33 suất thưởng khuyến khích học tập cho học sinh hệ chất lượng cao với số tiền 27.000.000 đồng.

- Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV

Trường Đại học Vinh căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ để thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV hệ chính quy của Trường Đại học Vinh. Trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 Nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho 322 SV với số tiền là 1.514.430.000 đồng và miễn giảm học phí cho 232 học sinh Trường THPT Chuyên với số tiền là 25.600.000 đồng.

  - Về trợ cấp xã hội

+ Đối tượng: Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ.

+ Số lượng: Trợ cấp 183 suất cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng trên, với số tiền là: 150.120.000 đồng.

 - Về hỗ trợ chi phí học tập

+ Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Thi đỗ vào đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.  Số lượng cấp 281 suất với tổng số tiền 1.256.070.000 đồng.

- Về học bổng cho Lưu học sinh (Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020)

+ Đối tượng: Lưu học sinh thuộc diện học bổng của UBND tỉnh Nghệ An.

+ Số lượng: 152 suất với tổng kinh phí: 908.000.000 đồng.

Ngoài kinh phí trên, Học kỳ 1 năm học 2020-2021, Nhà trường cũng đã xét Trợ cấp 217 suất cho sinh viên mà gia đình sống trong vùng lũ lụt với số tiền 210.000.000 đồng và cũng đã khai thác các nguồn học học bổng tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp và đã xét 234 suất học bổng tài trợ với số tiền 844.450.000 triệu đồng cho HS,SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

 

                                                Phòng CTCT - HSSV