Nhà trường đã thực hiện chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, học bổng Lưu học sinh…. cho HSSV thuộc diện chính sách học kỳ 2 năm học 2020- 2021, cụ thể là:

- Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV

Trường Đại học Vinh đã căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ để thực hiện miễn, giảm học phí cho HSSV hệ chính quy của Trường Đại học Vinh. Trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 Nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho 314 SV với số tiền là 1.461.125.000 đồng và miễn giảm học phí cho 21 học sinh Trường THPT Chuyên với số tiền là 30.000.000 đồng.

  - Về trợ cấp xã hội

+ Đối tượng: Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ.

+ Số lượng: Trợ cấp 228 suất cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng trên, với số tiền là: 177.360.000 đồng.

- Về học bổng khuyến khích học tập

 Nhà trường đã cấp 696 suất học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên với số tiền 3.884.100.000 đồng và  230 suất học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường THPT Chuyên với số tiền 550.475.000 đồng.

- Về Thưởng khuyến khích học tập hệ chất lượng cao Trường THPT Chuyên

Nhà trường đã cấp 32 suất thưởng khuyến khích học tập cho học sinh hệ chất lượng cao với số tiền 32.000.000 đồng.

 - Về hỗ trợ chi phí học tập

+ Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Thi đỗ vào đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.  Số lượng cấp 199 suất với tổng số tiền 889.530.000 đồng.

-Về học bổng do UBND Tỉnh cấp cho Lưu học sinh:

Cấp học bổng cho 169 LHS thành tiền 1.014.000.000 đồng

Ngoài kinh phí trên, Học kỳ 2 năm học 2020-2021 Nhà trường cũng đã khai thác các nguồn học học bổng tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp và đã xét 456 suất học bổng tài trợ với số tiền 358.370.000  đồng cho HS,SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng số tiền Nhà trường đã cấp cho HSSV thuộc đối tượng chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập, học bổng Lưu học sinh, học bổng tài trợ cho trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 là: 8.396.960.000 đồng (Tám tỷ ba trăm chín sáu triệu chín trăm sáu mươi  nghìn đồng).

            

            

                                              Phòng CTCT-HSSV