BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

    Phòng CTCT-HSSV                                        Nghệ An, ngày 24  tháng 2 năm 2020

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

     

Phân công nhiệm vụ phụ trách, trực tiếp làm và phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt

Lĩnh vực công tác phụ trách, công việc trực tiếp làm, công tác phối hợp

1.Đặng Thị Thu

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng

0903427977

thudt@vinhuni.edu.vn

thudangdhv@gmail.com

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Hoàng Ngọc Diệp

Đ/c: Mai Xuân Nguyên

1. Lĩnh vực công tác phụ trách

Điều hành công việc chung của phòng theo chức năng, nhiệm vụ; phụ trách trực tiếp: Công tác chính trị, tư tưởng; kế hoạch, báo cáo công tác tháng và năm học; văn bản, báo cáo; công tác thi đua, khen thưởng, bảo hiểm thân thể cho người học; giao ban công tác HSSV hàng tuần; sinh viên hệ chính quy; học viên cao học, NCS; cẩm nang HSSV; phần mềm quản lý người học; Nhà truyền thống; duyệt bài đăng Website thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Công việc trực tiếp làm

Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các công việc chung của phòng; xử lý các công việc liên quan đến người học toàn trường; kiểm tra, ký xác nhận để đóng dấu Nhà trường theo ủy quyền; duyệt và làm các loại văn bản, báo cáo; công tác quản lý nội bộ của phòng; công tác Đảng.

3. Các nhiệm vụ khác khi BGH yêu cầu

2. Hoàng Ngọc Diệp

Phó Trưởng phòng

0983 374 199

diephn@ vinhuni.edu.vn;

hndiep2009@ gmail.com

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Đặng Thị Thu.

Đ/c Mai Xuân Nguyên

1. Lĩnh vực công tác phụ trách

Lấy ý kiến người học; quản lý Lưu học sinh; đánh giá công tác HSSV ở các viện/khoa và Trường trực thuộc; quản lý lớp sinh viên; kỷ luật người học; các hoạt động người học tham gia ngoài Trường; kiểm định chất lượng người học; nghĩa vụ quân sự.

2. Công việc trực tiếp làm

Đánh giá công tác HSSV ở các viện/khoa và Trường trực thuộc; theo dõi, giáo dục người học cá biệt; kiểm định chất lượng người học; nội trú, ngoại trú theo phân công; văn bản, báo cáo theo công việc phân công; viết bài đăng website (phần nội dung công việc phụ trách); ký thay Trưởng Phòng để đóng dấu Nhà trường khi Trưởng phòng đi vắng.

3. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

3. Mai Xuân Nguyên

Phó trưởng phòng

0982525648

nguyenmv@vinhuni.edu.vn

 

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Đặng Thị Thu;

Đ/c: Hoàng Ngọc Diệp;

 

1. Lĩnh vực công tác phụ trách

An ninh trường học, nếp sống văn hóa; nội trú, ngoại trú; sinh viên tự quản; chế độ chính sách cho người học, hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, lễ, hội (trang web, fb); sinh viên hệ VLVH, GDTX; học sinh Trường THPT Chuyên, Trường THSP; quản lý và cấp phát thẻ người học (thẻ nhựa, thẻ ATM); công tác thông tin nhà trường - gia đình - xã hội; danh bạ, lý lịch, hồ sơ người học; hỗ trợ trưởng phòng công tác chính trị tư tưởng.

2. Công việc trực tiếp làm

Công tác tuyên truyền, triển khai “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm, chương trình giáo dục công dân đầu, giữa và cuối khóa học; văn bản, báo cáo theo công việc phân công; viết bài đăng website (phần nội dung công việc phụ trách); kinh phí hoạt động liên quan người học; công tác ngoại trú theo phân công.

3. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

4. Lê Trần Nam,

Chủ tịch Công đoàn BP

0988820848

namlt@vinhuni.edu.vn

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Võ Thị Hải Huyền;

Đ/c: Nguyễn Thanh Sơn;

 

1. Công việc trực tiếp làm

Quản lý HSSVCQ HV và NCS bao gồm: công tác tuyển sinh, nhập học; thành lập và quản lý lớp; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật người học; lấy ý kiến người học; phần mềm quản lý (bao gồm: thông tin người học, tạo lớp, phân lớp); hoạt động VHVN, TDTT; công tác truyền thông, lễ, hội; trang web của phòng; facebook; nghĩa vụ quân sự; viết bài đăng web; chụp ảnh tư liệu; công tác quản lý ngoại trú theo phân công; chấm công hàng tháng nộp Nhà trường; công tác Công đoàn.

2. Công tác phối hợp

An ninh trường học, nếp sống văn hóa, sinh viên tự quản.

3. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

5. Hoàng Thị Minh Thu

Chuyên viên chính.

0916 933 696

thuhm@ vinhuni.edu.vn;

phuongnamt2005@gmail.com

 

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Lê Trần Nam;

Đ/c: Võ Thị Hải Huyền

 

1.Công việc trực tiếp làm

Điểm rèn luyện SV; học bổng KKHT; học bổng cho HV và NCS; trợ cấp xã hội; bảo hiểm thân thể; kinh phí SV cử tuyển; hồ sơ, lý lịch sinh viên tốt nghiêp; kiểm tra tính pháp lý giấy tờ nhận từ BPMC trình Trưởng phòng ký; ghi biên bản giao ban và chuẩn bị nội dung giao ban công tác HSSVHV; công văn đi, đến của phòng; vật tư, văn phòng phẩm; thẩm tra công tác kết nạp Đảng người học; công tác quản lý ngoại trú theo phân công.

2. Công tác phối hợp:

Quản lý lớp SV chính quy, trang facebook, lễ, hội.

3. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

 

6. Võ Thị Hải Huyền

Chuyên viên

0943039918

huyenvth@vinhuni.edu.vn

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Hoàng Thị Minh Thu;

Đ/c: Lê Trần Nam

 

1.Công việc trực tiếp làm

Quản lý Lưu học sinh (bao gồm giải quyết các khoản kinh phí); thống kê số liệu người học toàn trường; miễn giảm học phí SV; hỗ trợ chi phí học tập SV chính quy; học bổng tài trợ và các loại học bổng khác (nếu có); quản lý sinh viên ngành 2, văn bằng 2, sinh viên chưa tốt nghiệp; công tác thông tin gia đình - Nhà trường và XH; chuẩn bị và tổng hợp nội dung sinh hoạt lớp hàng tháng; ghi biên bản các cuộc họp của phòng; công tác quản lý ngoại trú theo phân công.

2. Công tác phối hợp

Quản lý lớp SV chính quy; hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, facebook, lễ, hội.

3. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

7. Nguyễn Thanh Sơn

Chuyên viên

0982931777

sonnt@vinhuni.edu.vn

 

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Hứa Minh Trí;

Đ/c: Nguyễn Phi Chiến;

 

1. Công việc trực tiếp làm

Quản lý SV hệ VLVH, GDTX, bao gồm: tuyển sinh, nhập học, tạo lớp, phân lớp, thành lập lớp, quản lý lớp, quản lý dữ liệu, hồ sơ trên phần mềm, thống kê số liệu SV; bổ sung cuốn những điều cần biết; xử lý hồ sơ và làm quyết định: nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ, khen thưởng, kỷ luật, tốt nghiệp, tiếp nhận hồ sơ người học và ban giao cho bộ phận quản lý hồ sơ; số hóa hồ sơ người học, dữ liệu làm thẻ cho người học; công tác nội trú, ngoại trú (bao gồm phân công cán bộ, theo dõi, thống kê, tổng hợp hàng tháng); quản lý tài sản, thiết bị của Phòng.

2. Công tác phối hợp

Quản lý lớp SV chính quy; an ninh trường học, nếp sống văn hóa; hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, facebook, lễ, hội.

3. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

8. Hứa Minh Trí

Chuyên viên

01657188747

trihm@vinhuni.edu.vn

Minhtri1521994@gmail.com

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Nguyễn Thanh Sơn

Đ/c: Nguyễn Phi Chiến;

 

 

1.Công việc trực tiếp làm

Xử lý hồ sơ và làm quyết định nghỉ học, vào học, thôi học, buộc thôi học, xóa tên, chuyển trường, chuyển hệ cho học viên, sinh viên chính quy và học sinh; Công tác An ninh trường học, nếp sống văn hóa; sinh viên tự quản; điều động, theo dõi người học tham gia các hoạt động ngoài trường; số hóa hồ sơ học sinh, học viên và sinh viên chính quy, hoàn thành dữ liệu làm thẻ cho học sinh, học viên, và sinh viên chính quy; công tác quản lý ngoại trú theo phân công.

2. Công tác phối hợp

Quản lý lớp SV chính quy; hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, facebook, lễ, hội.

3. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

9. Nguyễn Phi Chiến

Chuyên viên

0988062678

Phichien86@gmail.com

Chiennp@vinhuni.edu.vn

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt:

Đ/c: Nguyễn Thanh Sơn;

Đ/c: Hứa Minh Trí

 

 

 

 

1.Công việc trực tiếp làm

Tiếp nhận, cấp phát và quản lý hồ sơ HS, HV và SV (bao gồm cả chính quy và không chính quy); lập và quản lý danh bạ người học; cẩm nang sinh viên; quản lý áo cử nhân; Nhà Truyền thống; cùng với đồng chí Trí phụ trách công tác an ninh trường học, nếp sống văn hóa; sinh viên tự quản; công tác quản lý ngoại trú theo phân công.

2. Công tác phối hợp

Quản lý lớp SV chính quy; hoạt động VHVN, TDTT, truyền thông, facebook, lễ, hội.

3. Các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công

 

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC       

1. Các công việc được điều chuyển từ cán bộ này sang cán bộ khác phải làm biên bản bàn giao giữa người giao, người nhận và có xác nhận của Trưởng phòng. Nội dung bàn giao bao gồm: các loại văn bản, công văn, giấy tờ, hồ sơ liên quan, các công việc cụ thể đã làm, đang làm, sẽ làm. Riêng kho hồ sơ HSSVHV, đồng chí Hứa Minh Trí bàn giao cho đồng chí Nguyễn Phi Chiến từng bộ hồ sơ theo danh bạ các khóa học. Thời gian bàn giao không quá 10 ngày.

Sau khi bàn giao, những phát sinh về hồ sơ, giấy tờ, thông tin, dữ liệu và các công việc mà cán bộ, viên chức đã xử lý trước đó vẫn phải chịu trách nhiệm giải quyết hoặc phối hợp để giải quyết với cán bộ, viên chức mới nhận bàn giao.

2. Công việc được phân công cán bộ, viên chức có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả hoặc tham mưu đề xuất với  lãnh đạo phòng để ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện. Các công việc cần nhân lực để triển khai thì cán bộ, viên chức báo cáo Trưởng phòng để điều động cán bộ và sinh viên hỗ trợ.

Các văn bản soạn thảo để trình Nhà trường ký ban hành thực hiện theo Quy chế Văn thư Lưu trữ của Trường Đại học Vinh.

3. Các đề xuất với Nhà trường và thông tin, phát ngôn của Phòng do Trưởng phòng quyết định.

4. Bản phân công này thay thế các bản phân công trước đây và có hiệu lực từ ngày 24/2/2020. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi sẽ điều chỉnh, bổ sung./.

 

                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Cán bộ Phòng;

- Lưu phòng CTCTHSSV.                          

                                                                                                 Đặng Thị Thu

 

 

 

 

DUYỆT BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

                                                                                  GS. TS. Nguyễn Huy Bằng