cong_van_trien_khai.pdf

v_phieu_dang_ky_hs_20230728111858522533.doc

v_trich_ngang_hs_20230728111858815812.xlsx

vl_mau_2phieu_sv_1_2023072811185896101.doc

v_trich_ngang_sv_20230728111858362360.xls