Thực hiện Kế hoạch số 2929/ BGDĐT - GDCTHSSV về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân  - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP.TCSP năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch số 39/KH-ĐHV ngày 01 tháng 8 năm 2019 về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2019 - 2020. Theo đó, trong các ngày từ 20/8/2019 đến ngày 12/9/2019 Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” cho sinh viên khóa 60 chính quy nhập học năm 2019, gồm 7 lớp học.

 Nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên khóa mới những hiểu biết cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị của đất nước, địa phương, những quy định quy chế của Nhà trường những kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên, “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2019 - 2020 được triển khai thông qua 8 bài học, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường; Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2019-2020. Triển khai đề án “Tăng cường giáo dục tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” phê duyệt tại QĐ số 3296/QĐ – BGDĐT ngày 30/8/2018 của BGD&ĐT. Triển khai văn hóa ứng xử cho HSSV theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" và bộ Quy tắc ứng xử cho HSSV trường Đại học Vinh. Công tác Y tế trường học, Bảo hiểm Y tế, chăm sóc SKSS...; Những thành tựu của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới (1986 - 2019). Những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, liên hệ với các nội dung đang triển khai ở địa phương và cả nước; các nội dung cốt lõi trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm (giai đoạn 2016 - 2021). Truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Vinh. Cơ cấu, tổ chức hoạt động và trọng tâm công tác của Nhà trường năm học 2019 - 2020. Giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc cho HSSV. Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Phong trào thi đua trong năm học 2019-2020; Chương trình công tác HSSV năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2016-2020; quán triệt quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm; học phí, miễn giảm học phí và các chế độ, chính sách liên quan đến HSSV theo Nghị định 86 của Chính phủ; Thông tư số 16/2015/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016  ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; xây dựng phong trào HSSV: nếp sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học; an toàn giao thông; giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hóa văn nghệ...; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2019; Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Hình sự 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật An ninh mạng được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020; Quy chế đào tạo đại học chính quy; nội dung chương trình, cách thức đăng ký học và các vấn đề liên quan trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; công tác tổ chức đào tạo đối với sinh viên khóa 60. Quy trình tổ chức thi, đánh giá, chuẩn đầu ra, điều kiện để tốt nghiệp của sinh viên…; Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020). Phổ biến Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT, ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn (2016 - 2020) của ngành Giáo dục. Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên của Nhà trường. Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện…; Hướng dẫn HSSV tham gia các hoạt động của Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo nội dung quy định tại Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục; chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục; tuyên truyền về công tác định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm; triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên đặc biệt là hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên”, các em tân sinh viên khóa 60 sẽ được tham quan Nhà truyền thống của Trường để hiểu rõ hơn truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Vinh anh hùng.

Trong đợt sinh hoạt chính trị này, ngoài các báo cáo viên, giảng viên cơ hữu, Nhà trường còn mời thêm anh Lê Đình Hiếu, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 - để nói chuyện với chủ đề “Người Việt trẻ cạnh tranh toàn cầu” với các nội dung thiết thực như: những dự báo về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với thế giới vào năm 2030; những thách thức dành cho các bạn trẻ; các kỹ năng sinh viên cần chuẩn bị và hoàn thiện trước khi ra trường hay 10 lỗi giao tiếp thường gặp ở sinh viên; hãy sẵn sàng trải nghiệm để trưởng thành hơn; cần thích nghi với toàn cầu hóa trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới hay hãy rèn luyện đức tính bền bỉ và kiên định nếu muốn đạt tới sự thành công.

Các phương pháp lên lớp cũng được các báo cáo viên, giảng viên thực hiện ngày càng  phong phú, đa dạng trong đó thực hiện triệt để phương pháp thảo luận nhóm, đối thoại trực tiếp, các dẫn chứng đưa ra từ thực tiễn sinh động và hấp dẫn nên tạo được sự hứng thú, phát huy được tính sáng tạo, tích cực trong sinh viên của Nhà trường.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020.

Các báo cáo viên trình bày các nội dung tại các buổi sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn thể cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, học viên, Nghiên cứu sinh toàn Trường đang thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, Nhà trường tin tưởng các em tân sinh viên Khóa 60 đạt được những thành tích cao trong học tập và rèn luyện, tiếp bước truyền thống vẻ vang của Trường Đại học Vinh - Trường Đại học trọng điểm Quốc gia, trường Đại học anh hùng đóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bài, ảnh: Phòng CTCT-HSSV